Als het om uw financiële welzijn gaat

Klachtenreglement

Artikel 1.

Begripsbepaling

1. Klacht: Een schriftelijke en uitdrukkelijke als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van een medewerker van de maatschap Financieel Beheer & Maatwerk (FB&M)
2. Klachtencommissie:        Een vaste commissie die belast is met behandeling van de klachten
3. Client: Een onderbewindgestelde bij de maatschap FB&M of iemand met wie de maatschap een overeenkomst tot inkomensbeheer heeft gesloten

Artikel 2.

Een ieder persoon of organisatie kan een klacht indienen over een bij de maatschap aangesloten bewindvoerder. Deze persoon of organisatie kan zich door een gemachtigde of een vertegenwoordiger bij laten staan, waarvoor en indien het geval een schriftelijke machtiging overlegd dient te worden.

Artikel 3.

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Een klacht dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; de naam van de persoon waartegen de klacht is gericht; een omschrijving, datum en eventueel tijdstip van hetgeen waartegen de klacht is gericht.

Artikel 4.

Alvorens een klacht in behandeling wordt genomen door de commissie dient de rechthebbende de onvrede schriftelijk kenbaar gemaakt te hebben bij de betreffende bewindvoerder en deze in de gelegenheid gesteld te hebben om de oorzaak van de onvrede weg te nemen.

Artikel 5.

Klachten worden door de commissie getoetst en beoordeeld op de door het NBPB (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders) vastgestelde kwaliteitseisen en gedragscode.

Artikel 6.

Klachten worden behandeld door de klachtencommissie. Deze laat de klacht registeren bij het met de registratie belaste commissielid. Deze draagt er zorg voor dat er binnen 7 dagen een bevestiging verzonden wordt, stelt onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de rechthebbende en/of diens vertegenwoordiger en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. De behandeltermijn bedraagt in de regel 6 weken. Indien binnen deze termijn geen oplossing is bereikt dan is de cliënt gerechtigd de klacht voor te leggen aan de branchevereniging NBPB.

Artikel 7.

De klachtencommissie kent een vaste samenstelling, bestaande uit 1 bewindvoerder van de maatschap FB&M, niet zijnde de bewindvoerder waarop de klacht betrekking heeft, en 2 onafhankelijke derden. Indien er een klacht ingediend wordt over een commissielid zal deze tijdelijk zijn taken in de commissie stil leggen en vervangen worden door een ander lid van de maatschap.

Artikel 8.

Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2013 en geldt voor onbepaalde tijd.