Als het om uw financiële welzijn gaat

Wederzijdse Afspraken

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan:

Trust Bewindvoering/ Solutions Bewind/ Pecunia Bewind, hiernaar te noemen opdrachtnemer, gevestigd te Eindhoven, postbus 1407, 5602 BK Eindhoven.

1.2 Onder cliënt wordt verstaan: een onder bewind gestelde bij wie opdrachtnemer tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan: de met de cliënt of opdrachtgever gesloten overeenkomst van beheer van goederen, het inkomen en/of vermogen, door middel van een ondertekende aanmeldformulier van Bewindvoerderspraktijk FB&M.

1.4 Onder Budgetplan wordt verstaan: inkomsten en uitgave overzicht.

1.5 Onder leefgeld wordt verstaan: een verstrekking voor levensonderhoud die de cliënt wekelijks of maandelijks ontvangt op grond van de overeenkomst.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemeen voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

2.2 Opdrachtnemer is aspirant lid van de NBPB Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders. De gedrag – en beroepsregels van de NBPB, voor zover van toepassing, maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt of opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens de opdrachtnemer steeds volledig te zullen respecteren.

2.3 Indien er bezwaren en/ of klachten zijn tegen opdrachtnemer kan de cliënt zich wenden tot de geschillen.

2.4 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Het beschermingsbewind wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen zoals vermeld in 1:431.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst.

3.1 De overeenkomst met Trust Bewindvoering/ Solutions Bewind/ Pecunia Bewind, is van kracht als de overeenkomst ondertekend in bezit is bij de opdrachtnemer. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Gegevensverstrekking en geheimhouding

4.1 De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt en/of waarop een wettelijke verplichting rust tot bekendmaking. Ook zullen de gegevens van cliënt opgenomen worden in de geautomatiseerde persoonsregistratie van opdrachtnemer.

4.2 Op deze persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit wil zeggen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens.

4.3 De opdrachtnemer respecteert de privacy van belanghebbende en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

4.4 In het gegevensbestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handelingen van de door de cliënt met de opdrachtnemer aangegane overeenkomsten.

4.5 Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle originele bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen aan de cliënt of opdrachtnemer en/of derden te retourneren.

Artikel 5. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan.

5.1 Deze bestaan onder andere uit:

 • Beheren van de financiën en administratie.
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen van een huishoudelijk budget
 • Wijzigen van gegevens bij instanties
 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening en/of spaarrekening
 • Aanvraag toeslagen en overige inkomensondersteunende voorzieningen
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • Doorbetalen van de vaste lasten
 • Het uitvoeren van administratieve taken, dat verband houdt met het beheren onder bewind gestelde
 • Postverwerking en tevens de post naar cliënt toe verzenden
 • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

5.2 Er wordt door opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal opdrachtnemer doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.

5.3 Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen. De kosten hiervoor zullen worden doorbelast naar cliënt.

5.4 De werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht in het kader van beschermingsbewind zijn overeenkomstig met de werkzaamheden zoals vermeld in het Burgerlijk wetboek 1 inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Artikel 6. Verplichtingen cliënt

6.1 Client geeft bij aanvang van het beschermingsbewind volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld of de naam waaronder hij/zij handelt.

6.2 Cliënt is gedurende de looptijd van het beschermingsbewind verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de opdrachtnemer mede te delen.

6.3 Cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. De cliënt draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen. De cliënt dient zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij door middel van inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit een uitkering. De cliënt overlegt vooraf met de opdrachtnemer alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn inkomen.

6.4 De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening(en) en/of girorekening(en). Onder financiële verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het afsluiten van telefoonabonnementen of andere contracten, het aangaan van leningen etc.

6.5 De opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de opdrachtgever een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.

6.6 Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het overzicht dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.

6.7 Indien opdrachtnemer en de cliënt of opdrachtgever geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het budgetplan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door de opdrachtnemer worden aangebracht indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit.

6.8 Cliënt of opdrachtgever zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt doorgestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt in financiële zin betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

6.9 Cliënt en/of opdrachtgever dient altijd bereikbaar te zijn telefonisch, per mail of schriftelijk.

6.11 Er zal door cliënt of opdrachtgever op welke manier dan ook geen: beledigingen, dreigingen of andere gelijksoortig gedrag naar opdrachtnemer en/of medewerk(st)er(s) worden geuit.

Artikel 7. Kosten

7.1 De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks op voorspraak van de Minister van Justitie door het landelijk overleg voorzitter civiele en kantonsectoren (LOVCK) vastgesteld. De kantonrechter bepaalt het van toepassing zijnde tarief. De kosten van beschermingsbewind worden conform de beschikking van het betreffende kantongerecht gefactureerd.

7.2 Bewindvoerderspraktijk Financieel Beheer & Maatwerk ontvangt uitsluitend beloning voor de werkzaamheden volgens de wettelijk vastgestelde tarieven. Giften en andere vormen van beloning worden niet geaccepteerd.

7.3 Voor het opstarten van beschermingsbewind wordt een bedrag eenmalig gefactureerd.
Ook wordt voor het maken van een eindjaarsrekening en verantwoording eenmalig kosten gefactureerd. Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van extra bijkomende werkzaamheden en cliënt dient zelf voor deze kosten te betalen, dan wordt cliënt van te voren op de hoogte gebracht.

7.4 De kosten voor beschermingsbewind zijn voor rekening van de cliënt. Voor deze kosten kan eventueel bijzondere bijstand worden aangevraagd. Indien het inkomen rond het bijstandsniveau ligt kan de cliënt een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming ontvangen van de gemeente. De opdrachtnemer verzorgt deze aanvraag voor cliënt of opdrachtgever indien van toepassing.

7.5 De kosten voor beschermingsbewind worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door opdrachtnemer. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de opdrachtnemer voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door opdrachtnemer.

Artikel 8. Bankrekeningen

8.1 Na uitspraak van de onder bewindstelling (beschermingsbewind) door de rechter, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen. De rekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer.

8.2 Op het beheerrekening zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks dan wel maandelijks overgemaakt op de leefgeldrekening dan bij ING bank.

8.3 Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummer(s) die bij de bank worden gehanteerd.

8.4 Beheerskosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliënt. De bankkosten worden door opdrachtnemer rechtstreeks doorbelast naar cliënt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.

9.2 Indien de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtgever beperkt tot maximaal tweemaal het maandbedrag van de bewindvoerderskosten.

9.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en).

9.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten indien cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 10. Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst.

10.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden indien:

a. De cliënt komt te overlijden;

b. De cliënt of opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;

c. De cliënt of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of nadien haar verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt. Wanneer blijkt dat cliënt bewust dan wel onbewust relevante inkomsten gegevens dan wel overige gegevens verzwijgt of achterhoudt voor opdrachtgever waardoor deze zijn taak niet naar behoren kan uitvoeren, levert dit eveneens een grond op om de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden en onverwijld een verzoek tot ontslag als bewindvoerder bij de Kantonrechter in te dienen.

10.2 De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een normale afwikkeling van alle door de cliënt in behandeling gegeven zaken.

10.3 Voor beschermingsbewind kan opzegging verkregen worden door middel van de rechter, die dan wel/niet kan overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voor beschermingsbewind, waarbij de daarmee gepaard gaande kosten in rekening zullen worden gebracht bij cliënt.

Artikel 11. Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden.

11.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en).

11.2 Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.

11.3 Deze algemene voorwaarden treedt in werking op: 01-01-2013 en geldt tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden.

Artikel 12. Bezwaren- en klachtenreglement.

12.1 Indien er bezwaren en/of klachten zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerk(st)er(s) kan de cliënt zich uitsluitend schriftelijk of per e-mail wenden tot de klachtencommissie van Bewindvoerderspraktijk FB&M, e-mail; klacht@fbm-bewind.nl

Artikel 13. Bereikbaarheid.

13.1 Opdrachtnemer is op de volgende manieren op werkdagen bereikbaar: telefonisch van 10.00 tot 12.00 uur, per e-mail, en schriftelijk.

Correspondentieadres

Bewindvoerderspraktijk
Financieel Beheer & Maatwerk
Postbus 1407
5602 BK Eindhoven

Telefoon: 06-41170539
06-41856232
06-37373912
E-mail: info@fbm-bewind.nl